Leaderboard

Today's Top 10

1Rajkumar Chaudhary₹19276
2Priya Sharma₹9584
3Vishal Saini₹1759
4Harshita Maurya₹395
5Laxmi Singh₹24

Last 7 Day's Top 10

1Kunal Maholiya₹30926
2Rajkumar Chaudhary₹29466
3Vishal Saini₹12842
4navneet Kumar₹5277
5Rahul Verma₹3195
6Rahul Verma₹2969
7Prajval Sanke₹859
8Laxmi Singh₹648
9Manatasha Shaikh₹478
10Deepak Singh Rajput₹395

Last 30 Day's Top 10

1Rajkumar Chaudhary₹266255
2Kunal Maholiya₹237027
3Rahul Verma₹40657
4Vishal Saini₹33771
5Laxmi Singh₹26191
6Abhay Jaiswal₹9799
7Vishal Rajput₹9796
8navneet Kumar₹5277
9Priya Sharma₹3533
10Rahul Verma₹3195

All Time's Top 10

1Rajkumar Chaudhary₹285530
2Rahul Verma₹270307
3Kunal Maholiya₹237027
4Nishita baishya₹64409
5Prinsh Sharma₹57150
6Naincy Sneha₹41479
7Vishal Saini₹35530
8Sanjana Sharma₹30328
9Pranjali Zade₹30131
10Laxmi Singh₹26215